1 Japanese found in Denair, CA

Japanese x
Japanese x