1 Japanese found in Denair, CA

Japanese x
RV x
Japanese x
RV x