3 Mongolian found in Modesto, CA

Mongolian x
Mongolian x