3 Mongolian found in Sacramento, CA

Mongolian x
Mongolian x