2 Mongolian found in San Jose, CA

Mongolian x
Mongolian x